Årsplan

Indholdsfortegnelse

page1image960

side

 1. 1  Forord............................................................................................................................2

 2. 2  Beskrivelse af institutionen..........................................................................................4

2.1 Sundpark børnehaves historie. ................................................................................... 4

3 Praktiske oplysninger. .................................................................................................5

 1. 3.1  Sundhedspolitik (herunder kost – bevægelse –hygiejne).......................................... 5

 2. 3.2  Sygdom. ......................................................................................................................... 7

 3. 3.3  Skiftetøj. ........................................................................................................................ 8

 4. 3.4  Ferie. .............................................................................................................................. 8

 5. 3.5  Traditioner.................................................................................................................... 8

 6. 3.6  Stamkort........................................................................................................................ 9

4 Værdier. ....................................................................................................................................9

 1. 4.1  Vore overordnede pædagogiske værdier. ................................................................ 10

 2. 4.2  Omsorg. ....................................................................................................................... 10

 3. 4.3  Leg og læring. (Læreplan vedlægges som bilag) ..................................................... 11

 4. 4.4  Udeliv og ture.............................................................................................................. 12

 5. 4.5  Indkøring af nye børn. ............................................................................................... 12

 6. 4.6  Tosprogede børn......................................................................................................... 12

 7. 4.7  Børn med særlige behov. ........................................................................................... 13

 1. 5  Projekt ”Mangfoldighed”..........................................................................................14

 2. 6  Børnemiljøloven. ........................................................................................................14

 3. 7  Forældresamarbejde..................................................................................................16

 1. 7.1  Forældremøder........................................................................................................... 16

 2. 7.2  Forældresamtaler. ...................................................................................................... 17

 3. 7.3  Tavshedspligt. ............................................................................................................. 17

 4. 7.4  Underretningspligt. .................................................................................................... 17

 5. 7.5  Uafhentede børn ved lukketid. .................................................................................. 17

 1. 8  Målet for samarbejdet med både inst.- og forældrebest.........................................17

 2. 9  Driftsbudget. ...............................................................................................................18

 3. 10  Vedtægter for Sundpark Børnehave & Vuggestue. ................................................18

page1image13392

Årsplan, Sundpark børnehave & vuggestue Side 1 af 18

1. Forord.

Velkommen til Sundpark Børnehave og Vuggestues årsplan.

Årsplanen er udarbejdet af institutionens personale i samarbejde med institutionsbestyrelsen.

Sundpark Børnehave og Vuggestue er en selvejende institution, der organisatorisk og administrativt er tilsluttet Landsforeningen ”Frie børnehaver og fritidshjem”.

Institutionsbestyrelsen består af:

Formand Vibeke Møller Thomsen, udpeget af Frie Børnehaver og Fritidshjem 4 forældrevalgte medlemmer
3 suppleanter også valgt blandt forældrene
1 medarbejderrepræsentant valgt af personalet

Institutionsbestyrelsen har den fulde kompetence i henhold til den indgåede driftsoverenskomst med Københavns kommune. Det betyder at institutionsbestyrelsen både har arbejdsgiverkompetencen, ansvaret for institutionens drift, samt ansvaret for det overordnede idégrundlag.

Institutionsbestyrelsens motto og arbejdsinspiration lyder: ”Vi vil være med til fortsat at sikre, at Sundpark Børnehave og Vuggestue skal være blandt de bedste institutioner i Distrikt Amager. Derfor skal det være et attraktivt sted hvor børn, forældre og personale dagligt føler sig godt tilpas.”

page2image9360

Årsplan, Sundpark børnehave & vuggestue Side 2 af 18

Årsplanen indeholder to dele:

 • -  dels en overordnet beskrivende del, som kun evalueres hvert 5. år, idet vi

  ønsker, at disse fokuspunkter bliver integreret i vores pædagogiske

  dagligdag, hvilket kræver tid til fordybelse.

 • -  dels en pædagogisk læreplan, med vores mål for de kommende år. Disse

  mål, som indgår sidst i den pædagogiske læreplan, evalueres og beskrives hvert år, idet der ud fra både børnenes behov for leg og læring og fra politisk hold, af og til, udstikkes nye retningslinier for pædagogisk arbejde.

  Du er som forælder altid velkommen til at spørge personalet på stuerne eller mig, om indholdet i årsplanen, og du er ligeledes velkommen til at komme med nye forslag til årsplanen

  God læselyst

  Nina Loft, leder for
  Sundpark børnehave og vuggestue

  Tid til at lege og tid til at tænke tid til at snakke på vores bænke

  Tid til at le og tid til at gynge
  tid til med børn og voksne at synge

  Tid til at tage ud på ture
  tid til på rutschebaner at kure

  Tid til bare at leve og lære
  tid til de ting der kan falde os svære

  Tid til at blive draget op
  tid til at bruge hele sin krop

  Tid til også at styrke sin sjæl giv tid – det er vores milepæl

page3image13592

Årsplan, Sundpark børnehave & vuggestue

Side 3 af 18

2. Beskrivelse af institutionen.

Vores institution hedder:
Sundpark Børnehave og Vuggestue
og har adresse på
Strandlodsvej 73
2300 København S
Tlf. 32 84 16 00 – hjemmesidens adresse er:
http://www.sundpark-bh-vg.dk. E-mail adressen er: sundpark@sundpark.net.
Vi har 8 lokalnumre her, og viderestillingen vil informere om det aktuelle lokalnummer, når du ringer op.

Åbningstiden er mandag – fredag fra kl. 6:45 – 17:00
Institutionen holder dog lukket på alle danske helligdage. Måske har vi lukket 3 dage før påske samt dagen efter Kristi Himmelfartsdag, hvis forældrebestyrelsen stemmer for det.

Her i huset samles dagligt cirka 100 mennesker, der er fordelt på følgende måde: 36 vuggestuebørn i alderen 0 – 3 år
44 børnehavebørn i alderen 3 – 5 år
1 leder

1 souschef (pæd. med funktion på en stue) 8 pædagoger + 8 pædagogmedhjælpere
1 køkkenchef og en køkkenmedhjælper samt 1 gårdmand.

Kommunalt set hører vi til under Distrikt Amager i Børne- Ungdomsforvaltningen, men er alligevel en selvejende institution, med Frie børnehaver som paraplyorganisation. Vores hus er tegnet af arkitektfirmaet Nøhr & Sigsgaard, og kunne tages i brug i marts måned 1999. Geografisk set er vi tæt på gode naturoplevelser (Øresund, Kastrup fortet og andre oplevelsesrige legepladser). Trafikforbindelserne hertil er ligeledes gode, bus nr. 12 kører lige til døren og metroen er også ganske tæt på os. Huset er opdelt i en børnehave- og en vuggestueafdeling, der har store gode lyse rum og lange lyse gange. Og ligesom vi har valgt at aldersopdele vore børn i selve huset, har vi også valgt at opdele legepladsen, så børnehave- og vuggestuebørn har hver deres afsnit at tumle sig på.

2.1 Sundpark børnehaves historie.

Historien om Sundpark Børnehave starter som alle gamle historier med ”der var engang”.
Der var engang nogle præster, der indså nødvendigheden af, at børnene i Sundparkens område havde et tilholdssted, da tiden just ville, at både far og mor
skulle ud på arbejds-markedet. Så i 1945 blev den første Sundpark Børnehave oprettet. Lokalerne lå i Oliebladsgade, og i de kolde vintre blev der varmet op i kakkelovnen. Ca. 3 år efter oprettelsen af børnehaven flyttede man til ganske andre faciliteter, hvor der var centralvarme. Det ”nye” hus var en barak, der var bragt hertil. Den havde før huset tyske soldater et sted i Danmark. Barakken var ment som en midlertidig løsning, men lå dog alligevel på Lergravsvej 14 i henved 49 år.

page4image21496
page4image21768

Årsplan, Sundpark børnehave & vuggestue Side 4 af 18

Tiden ville da atter, at børnehaven måtte flytte. I stedet for børnehave skulle der nu bygges en metrostation på stedet. Børnehaven blev eksproprieret, huset blev jævnet med jorden, og i marts 1997 rykkede de 36 børnehavebørn ud, hvorefter de skulle ”bo” i nogle dertil indrettede pavilloner på Øresundsvej.

Nu viste det sig at kommunen havde brug for, at endnu flere børn kunne få en institutionsplads. Derfor blev der i 1998 påbegyndt en ny institution, som stod klar til indflytning på Strandlodsvej i marts 1999, og børnetallet steg fra 36 børn til 80 børn.

3 Praktiske oplysninger.
3.1. Sundhedspolitik
(herunder kost – bevægelse –hygiejne)

I Sundpark Børnehave og Vuggestue serverer vi en sund og varieret kost for børnene. Vi er af den overbevisning, at hvis børn lærer at spise sundt, vil det få positiv betydning for deres kostvaner resten af livet og dermed bidrage til forebyggelse af diverse sygdomme.

I køkkenet tilstræber vi at følge Københavns Kommunes målsætning om, at kosten i kommunernes institutioner 2015 skal være 90% økologiske. For nuværende er vores kost her 75% økologisk.

For alle børnene serveres der frugt og brød om formiddagen og varm eller kold mad til frokost. Om eftermiddagen serveres der igen frugt, brød, grøntsager og mælk eller vand til alle børnene.

De børn som er mødt mellem kl. 7 og 8 om morgenen tilbydes tillige morgenmad.

For at imødekomme religiøse/kulturelle ønsker, har vi valgt kun at anvende svinekød en sjælden gang imellem, og serverer det naturligvis kun til de børn der må få det. I Københavns Kommune har man besluttet at institutionerne ikke skal købe halalslagtet kød.

Hvis det er påkrævet at et barn skal have en speciel diæt, hvor nogle levnedsmidler er udelukket, kræver institutionen en lægeattest fra familiens læge.

Traditioner bliver fejret i Sundpark – bl.a. fastelavn, hvor børnene får et fastelavnsris med tre små stykker slik på. I julemåneden spiser vi en smule pebernødder og får æbleskiver ved enkelte lejligheder.

Ved fødselsdage eller afslutninger anbefaler vi forældrene at medbringe sunde alternativer til slik såsom, boller, flødeboller, is, kage i begrænsede mængder. Således bestræber vi os på, at undgå det usunde ”tag selv bord”.

Bevægelse:
Både børn og voksne er forankret i verden via deres krop, og kroppen er udgangspunkt for især barnets læring og forståelse af sig selv og verden.

page5image20880
page5image21152

Årsplan, Sundpark børnehave & vuggestue Side 5 af 18

Kroppen er det værktøj, vi bevæger os med, og samtidig er den et stort og sammensat sansesystem, som udgør fundamentet for erfaring, viden, kommunikation og de følelsesmæssige og sociale processer vi indgår i.

Børn skal derfor have mulighed for aktivt at udforske og tilegne sig den fysiske, sociale og kulturelle verden gennem alle sanser.

Børn skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner og støttes i, at udvikle forståelse og respekt for egen og andres kropslighed.

Børn skal have mulighed for at opleve glæde ved deres krop og det at være i bevægelse, samtidig skal de støttes i at videreudvikle kroppens funktioner og bevægelse i både fri leg og tilrettelagte fysiske udfordringer.

Gennem grundlege – f.eks. at klatre op og ned, hoppe, springe ned, fylde i og hælde ud, byggelege, værkstedsaktiviteter, rollelege og tumlelege – lærer børn at styre deres krop og får erfaringer med samspillet med andre mennesker og den konkret verden.

Vel vidende ovenstående vægter også vi krop og bevægelse, (finmotorik/grovmotorik) i vore fokuspunkter for børnenes trivsel.

Hygiejne:
Et barn fødes med antistoffer mod de sygdomme, som moderen har haft. Disse antistoffer forsvinder i løbet af de første 3 – 6 måneder. Små børn danner altså deres antistoffer på et senere tidspunkt, og derfor har større børn en bedre modstandskraft mod smitsomme sygdomme end små børn, der endnu ikke selv har dannet antistoffer. Barnets immunforsvar er altså typisk helt i bund omkring den tid, hvor det starter i vuggestue.

For at undgå at børnene bliver smittet alt for ofte, er det et krav fra Kommunen at børn skal være raske og være i stand til at deltage i de daglige aktiviteter, når de er i daginstitution.
Bliver dit barn sygt vil vi selvfølgelig ringe til dig, for at du kan bringe dit barn til lægen, kun herved kan vi sikre, at så få som muligt bliver smittet.

Vores måde at sikre god hygiejne udmønter sig bl.a. i at lære børnene gode vaner omkring hygiejne. Når børnene har været ude at lege skal de vaske hæaelig;nder, før de spiser og når de har spist skal de vaske hænder, og selvfølgelig når de har været på toilettet skal de vaske deres hænder. For at lære dette på en lidt sjov måde indøver vi, fra de er ganske små, sange om det at vaske hænder.

Melodierne til teksterne er selvfølgelig melodier børnene kender. Vi vil komme med et eksempel på én af sangene, vi har fra en sundhedsplejerske fra forvaltningen som vi har haft besøg af. Anledningen til besøget var netop omkring hygiejne.

Så her følger en af de vaskehændersange som vi lærer børnene. Melodi: ”Den lille frække Frederik”

Den lille frække tommeltot
Skal vaskes ren for jord og snot, Med vand og sæbe vaskes ren

page6image24360
page6image24632

Årsplan, Sundpark børnehave & vuggestue

Side 6 af 18

se, hånden hvor den bliver pæn.

De andre fingre vaskes godt,
og nu er hele hånden flot
så tørres hånden rigtig godt hvor, har du altså gjort det godt.

I eget regi omkring hygiejne har vi engangshandsker som kan bruges ved bleskift, vi er dermed også selv meget opmærksomme på vaskehændersangens budskab, og har et flydende sterilt middel ved hver pusleplads og ved hver næsepapirautomat, som vi selv anvender efter både bleskift og næsepudsen, vi anvender endvidere midlet til at aftørre puslepuderne, når børnene har ligget herpå.

Ved hjælp af disse gode vaner omkring hygiejne søger vi at udvikle børnenes sundhedsmæssige handlekompetencer.

3.2. Sygdom.

Det kan være vanskeligt for forældre, at få arrangeret pasning af deres syge børn, og det er vores erfaring at nogle forældre vælger at løse problemet ved at give deres barn Panodil om morgenen, inden det afleveres i institutionen. Men et barn bliver ikke raskt, når det får Panodil. Så hvis et barn møder i daginstitutionen uden at være helt raskt, har det på grund af nedsat modstandskraft en større risiko for at pådrage sig en anden sygdom, og barnet vil samtidig kunne smitte andre børn. Det er urimeligt overfor barnet selv og de andre børn på stedet.

Det skal tilføjes at de tilstedeværende forældre der deltog, ved et forældretemamøde om emnet tilkendegav, at børnenes almene velbefindende skal vurderes efter det enkelte barn, som vi som personale kender dem, og ikke efter om der er feber eller ej.

Citat: ”Som forældre skal vi respektere personalets beslutninger, når et barn bliver ringet hjem, personalet ringer ikke uden grund. Altså skal vi ikke, som forældre, ukritisk sende vores barn af sted, men bruge vores sunde fornuft.” Citat slut.

Sundhedsstyrelsen har fastsat regler for, hvornår et barn efter en sygdom igen må komme i daginstitution. Reglerne er lavet for at begrænse spredningen af smitsomme sygdomme.

Hovedreglen er, at syge børn ikke må komme i daginstitution, og at et barn med en smitsom sygdom først må modtages, når det ikke længere smitter. Det vil i de fleste tilfælde betyde, at barnet må komme i daginstitutionen, når det er raskt.
Barnet er raskt, når det kan deltage i de aktiviteter, det plejer, uden at behøve særlig sygdomskrævende pasning.

page7image20224

Årsplan, Sundpark børnehave & vuggestue Side 7 af 18

3.3. Skiftetøj.

Husk at sørge for at Jeres barn altid har rigeligt med skiftetøj, og i den rette størrelse. Det være sig både gummistøvler, regntøj og undertøj. Skriv altid navn i tøj og sko, idet andre børn sagtens kan have tøj og sko i samme størrelse, og det kan være indkøbt det samme sted. Når børnenes tøj ligner ”naboens”, kan det være meget vanskeligt for os at finde ud af, hvis der er hvis.

Der forefindes ikke lånetøj i institutionen; så derfor er det meget vigtigt at børnene har skiftetøj i deres skabe, at det er i rette størrelse og til al slags vejr.
Vi har kreeret nogle små skilte, som bliver hæftet på børnenes garderobeskabe hvis de mangler skiftetøj, vær derfor opmærksomme på skiltene og sørg for straks at lægge det manglende skiftetøj i skabene. Og husk at det er for børnenes skyld, det er utroligt nedværdigende for dem at skulle gå rundt uden f.eks. rene tørre underbukser.

Hvis børnene ikke har skiftetøj i skabene, vil vi derfor ringe og bede Jer komme med det hurtigst muligt.

3.4. Ferie.

Det er desværre vores erfaring at nogle børn stort set aldrig holder ferie, selvom de ligesom enhver anden selvfølgelig også har behov for ferie.

Vi ved godt at ferieloven ikke er skabt til og for børn. Men vi bør alle huske på, at dét at være i en daginstitution er ”hårdt arbejde”. For ofte er børnenes ”arbejdsdag” længere end de voksnes, og derfor er det vigtigt for børnene at holde ferie sammen med deres familie.

Det er for børnene ikke så meget et spørgsmål om at udforske fremmede himmelstrøg, men snarere et behov for at være sammen med dem de elsker allermest, nemlig deres forældre.

Derfor opfordrer vi alle forældre til, at give deres børn ret til mindst tre ugers sommerferie sammen med Jer. Giv dem og Jer selv tid til at opleve hinanden uden den daglige stress, når ferien skal afholdes.

Af hensyn til planlægning af personalets ferie, bedes I være opmærksomme på at få krydset barnets ferie af på skemaet på stuen. Først herefter kan personalet planlægge egen ferie.

3.5. Traditioner.

Da vi er et land med mange traditioner, er det vores opfattelse, at disse bør holdes i hævd, og derfor holder vi:

Fastelavnsfest, hvor børnene møder udklædte.

Den 1. marts har institutionen fødselsdag, og denne dag ser alle børn teater her i vores fællesrum og spiser en lille is.

page8image22080

Årsplan, Sundpark børnehave & vuggestue Side 8 af 18

Sidste fredag i marts måned er der overnatning for alle de børnehavebørn der er fyldt 4 år, og når børnene afhentes lørdag morgen, spiser børn, forældre og personale morgenmad sammen, og vi siger pænt tak for de hyggelige timer, vi har tilbragt sammen med børnene.

Påsken fejres med påskefrokost og bordpynt som børnene selv har lavet.

Sommerfest i August måned, fejres med børn, forældre og ansatte. Her spiser vi sammen og der vil være arrangeret lege, musik og sang.

I hele december måned laver vi julesjov, og slutter af med fælles dans om juletræet. Den sidste dag i julemåneden hvor alle kan være samlet, (cirka 1 uge før juleaften) spiser vi julefrokost og hygger os med lidt godter.

3.6. Stamkort.

Når dit barn begynder i institutionen, får I udleveret et stamkort, som I bedes udfylde og returnere til stuens personale. Dette kort indeholder oplysninger om telefonnumre, specielle daglige hensyn, vaccinationer, hvem der må hente barnet, hvis I selv er forhindrede eller lignende.

Kortet bliver endvidere brugt, hvis Jeres barn skal på skadestuen. Her kan hospitalspersonalet bl.a. se hvilke vaccinationer barnet har fået.

Vær derfor opmærksomme på at opdatere kortet med hensyn til nye vaccinationer, nye telefonnumre etc.

4. Værdier.

Ved værdier forstås de forestillinger, hvert enkelt menneske bærer i sig selv, og som medvirker til at styre menneskets erkendelse og handlinger. Værdier er kultur- og samfundsskabte, og de dannes via deltagelse i fællesskaber, som den enkelte ser sig selv som en del af.

Dagens samfund er præget af mange grupperinger og stor mangfoldighed af værdier. Derfor formulerer vi ofte i forskellige sammenhænge nogle fælles værdier som udgangspunkt for fællesskabet.

Københavns Kommune har et fælles værdigrundlag for arbejdet i kommunen, som består af fire grundværdier:

- respekt
- ligeværdighed - dialog
- tillid

page9image17256

Årsplan, Sundpark børnehave & vuggestue

Side 9 af 18

Det betyder, at samarbejdet mellem forældre, børn og personale skal bygge på gensidig tillid, ligeværdighed og respekt for den enkeltes baggrund. Dialog mellem forældre og personale om børnene er nødvendig for at skabe større helhed i børnenes verden.

4.1. Vore overordnede pædagogiske værdier.

Alle børn er forskellige, med forskellige behov og udviklingstempi. Heri tager vi vores udgangspunkt, når vi er sammen med børnene.

Samtidig ligger det jo i selve institutionsbegrebet, at udviklingen sker i samvær og samspil med børnene.

Vi ser det samtidigt som institutionens opgave, at give barnet gode oplevelser i et veltilrettelagt miljø, som er præget af omsorg og respekt for det enkelte barn.
Måden hvorpå vi generelt vil styrke børnene, er at give dem de bedste muligheder for at gro og få erkendelse.

Vi vil styrke dem i at opøve personlige færdigheder såsom:

 • -  Selvværd

 • -  Nysgerrighed

 • -  Engagement

 • -  Selvbeherskelse

 • -  Evnen til indfølelse

 • -  Kommunikationsevne

 • -  Samarbejde

  Metoden vi bruger på at opøve børnene til at opnå disse færdigheder, er anerkendelse.

  4.2. Omsorg.

  Vores omsorg for børnene er klart en vigtig del af hverdagen, hvor også det sociale samvær børnene imellem prioriteres højt. Børnene lærer at omgås hinanden, vise hensyn og lærer at løse konflikter. Vi taler med børnene og ikke til dem. Dette er endnu en forudsætning for at opleve sig selv som en unik og selvstændig person.

  I vore pædagogiske tanker indgår også venskaber, og da vi ved at selv ”små” mennesker danner venskaber, søger vi selvfølgelig at styrke disse venskaber ved bl.a., at lade vennerne komme på samme stue, når de flytter fra vuggestue til børnehave.

  Børnene kan udtrykke ønske om at besøge henholdsvis børnehave og vuggestue, og på den måde kan vi tilgodese de små menneskers behov for, at være sammen med bedstevennen. I en glad, tryg og omsorgsfuld atmosfære tager vi udgangspunkt i det enkelte barn, dets baggrund og kultur, såvel som vi tilgodeser hele børnegruppen.

page10image18776

Årsplan, Sundpark børnehave & vuggestue Side 10 af 18

Hovedteamet i vores daglige arbejde med børnene er trivsel. Derfor er det vigtigt for os, at børnene føler sig trygge og oplever, at det er rart at være del af en helhed og føle at det er rart at deltage i de gøremål og aktiviteter, der bliver tilbudt her.

4.3. Leg og læring. (Se også vor pædagogiske læreplan på hjemmesiden)

Barnets vigtigste beskæftigelse er legen. Det er gennem legen barnet lærer at udtrykke sig, lærer at bearbejde sine oplevelser. Børnene efterligner de voksne og hinanden i deres leg. De gennemlever til eksempel i deres fantasi; drømme, angst og den kultur de lever i og det miljø de oplever, og er så småt ved at forberede sig på at blive hele voksne.

Vi prioriterer legen meget højt, og hjælper tit små som store i gang med en leg.
Vi er aktive i legen, men ikke styrende, og efter et stykke tid trækker vi os lidt i baggrunden. Børnene får som regel lov til at lege det de gerne vil, og her observerer vi børnenes sociale og motoriske udvikling. Her ser vi på, om der er nogle aktiviteter børnene bevidst undgår. Er det tilfældet, forsøger vi at fastholde barnet i aktiviteten, indtil vi ved om barnet bare ikke gider, eller simpelthen ikke kan.

Hvis der er områder i barnets udvikling, der ikke er alderssvarende, inddrager vi barnet i de andre børns leg, samt i aktiviteter der er fremmende for udviklingen. For i vor pædagogiske virksomhed er også disse behov betydningsfulde at dække, for børnenes skyld. Men for at vi kan leve op til ovenstående og nedenstående, er det et must, at forældrene har forståelse for vores regel om: ”At alle børn skal møde til dagens aktiviteter senest kl. 9:30”.

Kommer børnene senere end kl. 9:30, når de ikke at være en del af det fællesskab der starter ved morgensamlingen, hvor det jo netop er her de involveres i dagens gang, og får mulighed for at komme med ideer og forslag til hvad de har lyst til at foretage sig i løbet af dagen, eller en anden dag.

Denne form for medbestemmelse lægger vi stor vægt på her, og har derfor reglen om en bestemt mødetid for alle børn. Oplever børnene således ikke at være en del af et fællesskab, føler de sig heller ikke forpligtede overfor fællesskabets eksistens og udvikling.

Medbestemmelse handler om at skabe dialog i hverdagen mellem børn og voksne, og det er gennem aktiv lytning, aktiv deltagelse og forståelse, at medbestemmelse får indhold og betydning for børn såvel som voksne.

I vores arbejde med og for børnene, anvender vi tillige et såkaldt TRAS-skema, hvilket betyder ”tidlig registrering af sprogudvikling”, et skema hvor vi internt kan vurdere om børnene har brug for, at vi gør noget ekstra ud af deres sprogindlæring. Dette skema følger børnene, når de overgår fra vuggestuen til børnehaven, så også pædagogerne i børnehaven ved, hvor de skal sætte ind, hvis børnene har brug for ekstra sprogstimulering.

page11image25144

Årsplan, Sundpark børnehave & vuggestue Side 11 af 18

4.4. Udeliv og ture.

Som det fremgår i vores tidligere beskrivelse af institutionen, bor vi i et rigtigt dejligt område, og er derved tæt på gode naturoplevelser. Vi har både Øresund, Kastrup fortet og oplevelsesrige legepladser tæt på, alle sammen steder som vi benytter os meget af, børnehave som vuggestue. Og da vi som institution finder det utroligt vigtigt, at børn lærer naturens elementer at kende, er vi ret privilegerede her.

Vi bestræber os på at børnene kan komme ud på vores egen gode legeplads hver dag, eller at de - af og til - kan deltage på ture ud i ”verden”. Turene tilrettelægges selvfølgelig ud fra børnenes alderstrin og behov for de forskellige oplevelser 0-3 års børn og 4-6 års børn måtte have.

4.5. Indkøring af nye børn.

Alle børn har individuelle behov. For nogle børn er det at være væk hjemmefra det ”største” de har oplevet. Derfor er det vigtigt, at Jeres barn får en god og tryg start i nye omgivelser. Nogle børn falder til i løbet af få dage, andre har brug for længere tid. I samarbejde med stuens personale kan I aftale, hvordan opstarten skal være for netop Jeres barn.

Vi anbefaler, at I giver Jer god tid til at køre Jeres barn ind. På den måde har barnet mulighed for at udforske de nye omgivelser og lære de nye børn og voksne at kende, sammen med Jer. Jeres barn er velkommen til at tage f.eks. en bamse eller yndlingsbilen med i institutionen (på eget ansvar).

Når Jeres barn skal begynde i børnehaven er det – ligesom ved indkøring i vuggestuen – vigtigt, at I er med i børnehaven de første par dage. For selvom Jeres barn måske kender den nye stues børn og voksne, kan det være overvældende pludselig at skulle gå på samme stue som de ”store” børn, og derfor vil det være både rart og trygt, at have far eller mor med i starten.

4.6. Tosprogede børn.

For vore tosprogede børn gælder ovennævnte selvfølgelig også, men forældre til disse børn har endvidere mulighed for at få en tolk med til forældremøder og forældresamtaler, hvis der skulle være behov for det. Det er gratis og tolkene har ligesom vi tavshedspligt. Desuden vil der på sigt være mulighed for at henvise børnene til institutionens tilknyttede talepædagog.

Ifølge folkeskolelovens § 4a skal tosprogede børn fra 3 års alderen tilbydes særlig sprogstimulering, såfremt børnene ikke taler et tilstrækkeligt godt dansk.

Københavns Kommune har heraf iværksat et program, hvor alle tosprogede børn – med godkendelse fra forældrene – tilbydes en sprogscreening, når de er fyldt 3 – 4 & 5 år.

page12image22920

Årsplan, Sundpark børnehave & vuggestue Side 12 af 18

Screeningen foretages af det pædagogiske personale på institutionerne, der så indsender testen til den pædagogiske konsulent i det tilknyttede område. Konsulenten vurderer og sender svar tilbage. Svaret beskriver i hvor høj grad børnene bør sprogstimuleres. Der er en skala for dette.

Vores arbejdsmetode omkring integration og sprogstimulering foregår i samspil med vore dansktalende børn. Det foregår bl.a. via sansemotoriske- og rytmiske metoder, forskellige spil hvor der samtales, samt opøvelse af musiske færdigheder, hvor også sproget har stor betydning.

Det skal nævnes at vi, fra den pædagogiske konsulent i Distrikt Amager, har fået stor ros for vores evne til både at have videreudviklet måden at sprogstimulere børn på, men også for vores gode evne til at kunne videregive vores erfaringer til andre institutioner.

4.7. Børn med særlige behov.

Dagtilbud er et alment pædagogisk tilbud, men har også et forebyggende sigte, der skal tilgodese børn, som har brug for en støttende indsats på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller på grund af sociale problemer.

Der er to hovedelementer i den forebyggende indsats:
* Opmærksomhed på det enkelte barns trivsel og udvikling
* Etablering af en særlig indsats over for det barn, der ikke kan profitere af et alment pædagogisk tilbud

Forældrene skal altid informeres og inddrages som samarbejdspartnere ved tvivl om barnets udvikling eller trivsel, eller hvis der overvejes særlige pædagogiske tiltag eller foranstaltninger i forhold til barnet.

I Sundpark børnehave & vuggestue laver vi til en start, en mundtlig handleplan for barnet med forskellige pædagogiske tiltag, der kan fremme barnets trivsel og udvikling. Hvis det ikke er nok, kan det være nødvendigt at delagtiggøre andre fagpersoner i observationer af barnet og vi kan eventuelt søge ekstra støtte til barnet. Der kan også være behov for, at barnet undersøges nærmere for at klarlægge barnets problemer. Denne delagtiggørelse skal fra vor side altid være skriftlig, og skal sendes til den instans, der kan være os eller barnet til hjælp.

Det tværfaglige samarbejde:

Som en del af den forebyggende indsats overfor børn er der i alle distrikter et formaliseret tværfagligt samarbejde. Samarbejdet organiseres med inddragelse af alle relevante faggrupper. Eksempelvis sundhedsplejersker, medarbejdere i børnefamilieteamet, pædagogiske konsulenter og personale fra institutionerne.

Det tværfaglige samarbejde i kommunen skal medvirke til at skabe størst mulig helhed og sammenhæng i indsatsen overfor barn og familie.

page13image20832
page13image21104

Årsplan, Sundpark børnehave & vuggestue Side 13 af 18

5. Projekt ”Mangfoldighed”.

Københavns Kommune indførte sidste år i september måned et nyt treårigt projekt, som kaldes sprogpladser. Sprogpladserne skal være at finde i de institutioner der kun huser få tosprogede børn. I pladsanvisningen vil der derfor være to opskrivningslister, når forældre vælger daginstitutionsplads til deres børn. Én liste til de forældre der ønsker at skrive deres børn op til en institution med en særlig sprogordning, og én anden liste til de forældre der ønsker at skrive deres børn op på almindelige vilkår.

Sundpark Børnehave & Vuggestue er én af de fem daginstitutioner på Amager, der skal deltage i dette projekt, der kaldes ”mangfoldighed”.

Mangfoldigheden skal forstås således, at minoritets- og majoritetsbørn i særlige områder spredes. Én integrering der skal give en bedre og bredere forståelse for de forskellige kulturelle værdier, men også forberede de tosprogede børns tilgang til det danske sprog, og deres kommende skolegang.

Projektet ”mangfoldighed” skal, som før nævnt, forløbe over en periode på tre år, hvorefter Københavns Kommune vil foretage en evaluering, for at konstatere om projektet har kunnet leve op til det tiltænkte formål.

I løbet af projektperioden vil de implicerede institutioner deltage i kurser, der skal hjælpe dem til at få et så godt indblik i projektets mål, at institutionerne kan arbejde efter deres egen handleplan. Handleplan og evaluering af samme er vedlagt som bilag.

6. Børnemiljøloven.

Den 1. juli 2006 vedtog regeringen at indføre en (BMV) børnemiljølov. Formålet er at bidrage til, at børn i dagtilbud har et godt fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer børns trivsel, udvikling og læring.

Det fysiske børnemiljø drejer sig om de fysiske rammer både indendørs og udendørs. Det drejer sig bl.a. om sundhed, pladsforhold, inventar, indeklima, støj og sikkerhed.

Det psykiske børnemiljø drejer sig om, hvordan det enkelte barn har det med sig selv, de andre børn og de voksne. Det handler om konstruktiv gruppedynamik uden mobning og eksklusion fra fællesskabet. I et godt psykisk børnemiljø bidrager fællesskab, venskaber, tryghed, tillid og medbestemmelse til en positiv hverdag

Det æstetiske børnemiljø handler om samspillet mellem omgivelserne og børnenes sanser i dagligdagen
Det æstetiske miljø har betydning for, om børnene oplever dagtilbuddet som et rart sted at være samt oplever stedet som inspirerende, motiverende, udfordrende og behageligt. Konkret handler det æstetiske børnemiljø om, hvordan indretning og udsmykning af bygninger, rum og legesteder kan indvirke på børns oplevelser og handlinger. Det æstetiske miljø har betydning for, om børnene får lyst til at udfolde sig og lære.

page14image22168
page14image22440
page14image22712
page14image22984

Årsplan, Sundpark børnehave & vuggestue Side 14 af 18

Da det i dagtilbudslovens krav om udarbejdelse af børnemiljøvurderinger er slået fast, at børn i Danmark har ytringsfrihed, ret til medbestemmelse og indflydelse på deres hverdag i dagtilbuddene, skal børnemiljøet vurderes i et børneperspektiv. Børnene skal således inddrages på en passende måde og deres oplevelser af miljøet, skal inddrages alt efter børnenes alder og modenhed.

Vi skal i arbejdet med børnemiljø og børnemiljøvurderingen inddrage både børn, forældre og institutionsbestyrelse samt medarbejdere.
Det bestemmes dog af det enkelte dagtilbud, hvilke metoder der skal arbejdes med, når børnemiljøet skal beskrives og vurderes og når der beskrives handleplan og opfølgning.

Loven skal være fuldt implementeret i 2009.

Loven indeholder således krav til dagtilbudet om at udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering, som skal revideres hvert tredje år.

Her i vores institution vil vi, i det kommende år, arbejde med børnemiljøvurderingen på den måde at vi i vores daglige samling af børnene vil stille børnene en række spørgsmål, hvor det kritiske udgangspunkt vil være barneperspektivet.

Børnene får til opgave at lave en institution, som netop de gerne vil have den vi vil til eksempel spørge dem om:

Hvad der skal være på legepladsen Hvilke regler skal der være
Hvad skal de voksne gøre Hvordan skal stuerne se ud

Hvad skal der være derinde
Hvilke farver/hvilke møbler
Hvordan skal de voksne være overfor børnene Hvad skal der være i børnehaven/vuggestuen

I det hele taget vil vi spørge ind til deres mening om det fysiske, psykiske og det æstetiske miljø som kommer til udtryk i alle de indtryk børnenes sanser giver dem. Og endelig vil vi benytte os af ”det talende spørgeskema” for de ældste børn i børnehaven.

Det talende spørgeskema er udviklet af Udviklingsforum I/S for Århus Kommune i 2007 i forbindelse med lovkravet om udarbejdelse af børnemiljøvurderingen. Spørgeskemaet er IT baseret og henvender sig til det enkelte barn. Det er i praksis et skema på skærmen, med lyd på, hvor børnene får stillet spørgsmål om deres vurdering af deres daglige miljø, og får 3 valgmuligheder til at svare ud fra – som de så krydser af. Erfaringen viser, siger man, at stort set alle børn ret hurtigt kan finde ud af fremgangsmåden.

Formålet med det talende spørgeskema er at indfange børnenes perspektiv på børnemiljøet i børnehaven.

Til hjælp for evaluering af børnenes svar, vil vi benytte vores videokamera/båndoptager idet vi på denne måde bedst kan gengive børnenes svar korrekt.

page15image21704

Årsplan, Sundpark børnehave & vuggestue Side 15 af 18

7. Forældresamarbejde.

Vi prioriterer forældresamarbejdet højt. Den gode omgangstone og den daglige kontakt mellem forældre og personale er vigtig for at knytte barnets to verdener sammen, for netop det kan sikre og højne barnets trivsel. Ændringer eller uregelmæssigheder i barnets dagligdag, i hjemmet såvel som i institutionen, vil påvirke barnets adfærd.

Derfor er det vigtigt, at I fortæller os, hvis Jeres barn f.eks. ikke har sovet godt eller har været udsat for anden påvirkning, der kan have indflydelse på barnets psyke, så vi kan tage de rigtige hensyn til barnet. Omvendt er det selvfølgelig også vores opgave at informere Jer om, hvordan Jeres barn har haft det i løbet af dagen, så også I har mulighed for at tackle de eventuelle problemer, der måtte være opstået i løbet af dagen.

I Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets Pædagogiske Perspektivplan som blev vedtaget den 17. juni 2003 nævnes det bl.a. at ”samarbejdet mellem personale og forældre skal være ligeværdigt. Det er forældrene der kender barnet bedst, men det er personalet, der ved mest om, hvordan barnet trives og håndterer sine kompetencer i dagtilbuddet.”

”Forældrene skal”, står der endvidere ”aktivt interessere sig for, hvad der sker i dagtilbuddet, og de skal – også af hensyn til deres eget barns trivsel – vise interesse for den øvrige børnegruppe. Det er også vigtigt, at forældrene støtter børnenes muligheder for at etablere og bevare børnenes venskaber imellem”

I et tæt samarbejde med forældrene ønsker vi, som altid, at følge både gruppens og det enkelte barns trivsel og udvikling. Den daglige snak med forældrene vægter vi meget højt, og forsøger at få en lille snak med alle, enten om morgenen eller om eftermiddagen.

På vore afkrydsningslister har vi ligeledes en rubrik til meddelelser, som kan bruges hvis der ikke lige er en fra barnets stue, når barnet bliver afleveret.
Vil man bare vide lidt om dagens aktiviteter, står det skrevet på de små tavler der hører til hver stue.

Der findes også 2 store tavler ved indgangspartierne, hvor der skrives en mere generel information der gælder for hele institutionen.

7.1. Forældremøder.

Vi afholder minimum 1 forældremøde om året. Dette møde afholdes i efteråret og forældremødet drejer sig om valg til forældrebestyrelsen, samt årsberetningen.

Formanden for institutionsbestyrelsen forestår valg og beretning. Herefter er der stueforældremøde med emner der er centrale for de enkelte stuer.

Endvidere har vi, hvis der er behov for det, et temaforældremøde i løbet af vinteren, hvor en foredragsholder vil holde et oplæg, om et nærmere bestemt emne. Dette planlægges med forældrebestyrelsen.

page16image22272

Årsplan, Sundpark børnehave & vuggestue Side 16 af 18

7.2. Forældresamtaler.

Om foråret afholdes forældresamtaler, hvor det enkelte barns forældre holder møde med stuepersonalet om barnets generelle trivsel og udvikling. Der er udover dette tilbud altid en mulighed for, at forældrene kan aftale et møde med stuepersonalet og/eller lederen, hvis der er behov herfor.

7.3. Tavshedspligt.

Alle der arbejder i Børne- og Ungdomsforvaltningen, har tavshedspligt. Tavshedspligten gælder enhver oplysning, som medarbejderen gennem tjenesten får kendskab til om de mennesker, som Børne- og Ungdomsforvaltningen arbejder for. Tavshedspligten ophører ikke, selvom medarbejderens ansættelse i kommunen ophører.

Dette gælder også for de som påtager sig institutions- og forældrebestyrelsesarbejde.

7.4. Underretningspligt.

Ifølge servicelovens § 35 – 36 har personalet skærpet underretningspligt.
§ 36: ”Den, der får kendskab til at et barn eller en ung under 18 år fra forældre eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling, eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen”. Vær opmærksom på, at også manglende soignering betragtes som vanrøgt.

7.5. Uafhentede børn ved lukketid.

Hvis et barn ikke er afhentet efter institutionens lukketid, vil personalet forsøge at kontakte forældre eller andre kontaktpersoner. Hvis dette ikke lykkes, skal vi kontakte ”Den sociale døgnvagt”, som i samarbejde med os finder en løsning for anbringelse af barnet.

8. Målet for samarbejdet med institutionsbestyrelsen

Vi ønsker at bevare et godt samarbejde med institutionsbestyrelsen, for her at kunne bruge vores fælles interesse i forhold til børnenes trivsel. Og håber samtidig på at samarbejdet vil kunne udvikle os alle til gavn for Sundpark Børnehave og Vuggestues fremtid.

page17image15072

Årsplan, Sundpark børnehave & vuggestue Side 17 af 18

9. Driftsbudget.
Driftsbudgettet forefindes på institutionen.

10. Vedtægter for Sundpark Børnehave & Vuggestue. Vedtægter for Sundpark Børnehave & Vuggestue forefindes på institutionen.

Set og godkendt af institutionens bestyrelsesformand Vibeke Møller Thomsen

Vibeke Møller Thomsen

page18image3520

Årsplan, Sundpark børnehave & vuggestue Side 18 af 18 

Sundparks historie


Historien om Sundpark børnehave starter som alle gamle historier med der var engang.

Der var engang nogle præster, der indså nødvendigheden af, at børnene i Sundparkens område havde et tilholdssted, da tiden ville at både far og mor skulle ud på arbejdsmarkedet . Så i 1945 blev den første Sundpark børnehave oprettet. Lokalerne lå i Oliebladsgade og i de kolde vintre blev der varmet op i kakkelovnen.

Ca. 3 år efter oprettelsen af børnehaven flyttede man til ganske andre faciliteter, hvor der var centralvarme. Det ”nye” hus som var en barak der var bragt hertil, havde før huset tyske soldater. Barakken var ment som en midlertidig løsning, men lå dog alligevel på Lergravsvej 14 i henved 49 år.

Tiden ville da atter at børnehaven måtte flytte. I stedet for børnehave skulle der nu ligge en metrostation på stedet. Børnehaven blev eksproprieret og i 1997 rykkede de 36 børn ud, hvorefter de skulle ”bo” i nogle dertil opførte pavilloner på Øresundsvej.

Nu viste det sig at kommunen havde brug for, at endnu flere børn kunne få en institutionsplads. Derfor blev der i 1998 påbegyndt en ny institution, som stod klar til indflytning i marts 1999, og børnetallet steg fra 36 børn til 80 børn.

Her er vi så nu og tænker lidt på forskellen fra 1945 til nu.